product_bg (2)
ما یک شرکت جهانی هستیم، محصولات اصلی فروش داغ ما تله های موش پلاستیکی، ایستگاه های طعمه موش، تله پروانه، تله خال فلزی، محصولات محافظت از گیاهان، دفع کننده الکترونیکی آفات، تخته چسب حشرات، تله چسب موش، سنبله های پرندگان و این سری آفات است. کنترل محصولات