product_bg (2)
ما یک شرکت جهانی هستیم ، محصولات اصلی فروش گرم ما تله های پلاستیکی موش ، ایستگاه های طعمه موش ، دام پروانه ، تله خال فلزی ، محصولات محافظت از گیاهان ، دفع آفات الکترونیکی ، صفحه چسب حشرات ، دام چسب موش ، خوشه پرندگان و این سری از آفت ها است محصولات را کنترل کنید.